• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

เงื่อนไขความสำเร็จ
1. แผนการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาส
ในการศึกษาชั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอ3าต
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึก*. เศษ และสถานศึกษา
มีแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่วามต้องการจำเป็นพิเศษ
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพ มาตรฐานสากล
3. มีองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสีกษาสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการ
และจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

 • 2_211219_0.jpg
 • 2_211219_1.jpg
 • 2_211219_2.jpg
 • 2_211219_3.jpg
 • 2_211219_4.jpg

                                  การจัดการเรียนการสอน 
                 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


             
            
            
               
            

แผนการสอน

สื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้

ข่าวการศึกษา