• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นตามมาตราฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 • 2_211219_0.jpg
 • 2_211219_1.jpg
 • 2_211219_2.jpg
 • 2_211219_3.jpg
 • 2_211219_4.jpg

                                  การจัดการเรียนการสอน 
                 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


             
            
            
               
            

แผนการสอน

สื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้

ข่าวการศึกษา