• 1

  .

 • 2

  .

 • 3

  .

 • 4

  .

วิสัยทัศน์ (VISION)
ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)
สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 • 2_211219_0.jpg
 • 2_211219_1.jpg
 • 2_211219_2.jpg
 • 2_211219_3.jpg
 • 2_211219_4.jpg

                                  การจัดการเรียนการสอน 
                 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)


             
            
            
               
            

แผนการสอน

สื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้

ข่าวการศึกษา